Call us: +66 76 540 739 - 46

โอกาสทางอาชีพ

โอกาสทางอาชีพ

ประกาศรับสมัครงาน

จป.วิชาชีพ

- เพศ ชาย/หญิง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 2 ปี

•ดูแลเรื่องความปลอดภัยของบริษัท
•ดูแลเรื่องต่างด้าว
•สามารถติดต่อราชการได้
•จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
•ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ฯ
Project Manager

- เพศชาย อายุ 40-50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
- มีประสบการณ์ ก่อสร้าง อาคารสูง 5-10 ชั้น
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนียม หรือโรงแรม 7 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในงานด้านบริหารอาคาร และมีความรู้ด้านพระราชบัญญัติอาคารชุด
- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
Project Engineer

- เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือบริหารโครงการก่อสร้าง 4-5 ปี ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
- มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างบ้าน,อาคารสูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
Site Engineer (วิศวกรสนาม)

- เพศชาย อายุ 35 - 40 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือบริหารโครงการก่อสร้าง 2 - 3 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
- มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างบ้าน,อาคารสูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
Survey

- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทาง หรือไปประจำที่ไซต์งานต่างๆจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผน สำรวจ วางหมุดหลักฐาน ควบคุมดูแลงานสำรวจให้ระดับ
2. หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line ,กล้องระดับ Total Station หาค่าตำแหน่ง ต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบก่อสร้างได้โดยสเก็ตงานคร่าวๆได้
3. มีความรู้พ้นฐานด้านการสำรวจและงานก่อสร้าง
4. สำรวจและสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่กำหนด
Copyright © 2016 - 2020 Alliance Corp Co., Ltd.
All rights reserved. Powered by Phuket Solution